Object structure
Title:

Instrumenty dywersyfikacji dochodów własnych miast na prawach powiatu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Tools for own-source revenues diversification in large cities in Poland

Creator:

Będzieszak, Marcin

Subject and Keywords:

dywersyfikacja ; dochody własne ; budżety samorządowe ; user charges ; own revenues ; local governments’ budgets

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 485, s. 33-43

Abstrakt:

Celem artykułu jest określenie grup dochodów własnych bieżących, które są wykorzystywane przez miasta na prawach powiatu w celu dywersyfikacji. Analiza literatury pozwoliła zdefiniować trzy trendy dywersyfikacji: poprzez zmianę znaczenia podatku od nieruchomości; podatku dochodowego oraz dochodów niepodatkowych. Analiza ilościowa przeprowadzona została na podstawie zdefiniowanych grup dochodów, przy założeniu podziału miast na prawach powiatu na dwie grupy w oparciu o kierunek zmiany wskaźnika HHI pomiędzy rokiem 2015 a 2004. Wykazano, że istnieje współzależność pomiędzy wzrostem dochodów własnych bieżących per capita a wzrostem dywersyfikacji tych dochodów, co potwierdza fakt, że miasta, utrzymując określoną wydajność najważniejszych pod względem wpływów dochodów, zwiększają wydajność pozostałych. Jednocześnie wskazano, że grupą dochodów różnicującą dwa typy miast są dochody bieżące z majątku, a w dalszej kolejności są to opłaty (o charakterze daninowym) oraz pozostałe dochody własne

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.485.03

Language:

pol

Relation:

Relacje fiskalne państwo – samorząd terytorialny ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 485

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: