Object structure

Title:

Przekwalifikowanie instrumentów finansowych – sposób na poprawę ich wyceny w świetle Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Group publication title:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Title in english:

The retraining of the derivatives – the method to improve the appraisal of them according to the International Accounting Standards

Creator:

Pielichaty, Edward

Subject and Keywords:

instrumenty finansowe ; kategorie instrumentów finansowych ; zasady wyceny instrumentów finansowych ; przeklasyfikowanie instrumentów finansowych ; financial instruments ; categories of financial instruments ; principles of financial instruments valuation ; reclassification of financial instruments

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 2 (7), s.109-115

Abstrakt:

W niniejszym referacie poruszono problem skutków finansowych związanych z reklasyfikacją instrumentów finansowych, która zwykle pociąga za sobą zmianę metod ich wyceny. Ogólnie w świetle MSR w przypadku większości instrumentów finansowych wycena w wartości godziwej jest uznawana za bardziej właściwą aniżeli według skorygowanej ceny nabycia. Wyjątek stanowią instrumenty kwalifikowane jako pozycje utrzymywane do terminu wymagalności, jednak tylko wtedy, gdy jednostka ma stanowczy zamiar i możliwość utrzymania takiej inwestycji w posiadaniu do terminu wykupu. Zmiana intencji inwestora prowadzi do obowiązku przekwalifikowania tego rodzaju instrumentów finansowych do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, z wszelkimi tego konsekwencjami

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 2 (7)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu